DOSPÍVATE V MUŽE
Prof. pr Josef Hynie

 

Vydalo Státní zdravotnické nakladatelství,
n. p., Praha N, Sokolská 31
1956

OBSAH
                           ,

předmluva
-  Rychlý vývoj - Ústup dětství - Přechod do.dospělosti - Vztah k přírodě - K uměni - Ke sportu - Ke kolektivu –

I. Dopíváte v muže

II. Dospělý muž a žena 
- Společný život - Láska - Rozdílné úkoly - Mateřství - Historický vývoj vztahů mezi mužem a ženou - Za kapitalismu - Nedůstojné postavení  žen v  měšťácké společnosti -  Socialistický řád - Přežitky -                   

III. Žena - matkou   
- Touha po dítěti -  Očekávání dítěte - Jeho narození.=  Kojení a opatrování dítěte  -  Příprava pro  mateřství  -  Dívčí dospívání  - Dokončení vývoje  -  Ženská krása a půvab  -

IV. Jak vzniká láska
Upoutání a láska - Zájmy dívek – úspěchy chlapců u dívek - Zvláštní zájmy - Přirozený výběr partnera - Bližší poznání - Představy o partneru  -  Osobní zkušenosti -  Snaha dělat dojem - Dobré a špatné následky - Okázalá nestydatost - Zdravý stud  -  Láska vzpruhou  -  Prohlubování.lásky  -  Význam  pro děti - Zamilování připravuje nový domov –

V. Mužské dospívání
- Vznik lidského života - Zárodečné buňky - Ženské ústrojí - Oplodnění vajíček u ryb - Ú člověka - Vývoj zárodku - Příchod na svět -  Tvorba semene  -  Jeho vyprazdňování -  Poluce - Nebát se jich - Hygiena předkožky - Kukla-fimosa - Španělský límec - Zabránění častým polucím - Nestyďte se za poluce - Odměšek z podráždění –

VI. Poruchy dospívání
- Vliv hypofysy - řízena z mozku' - Doba dospívání -. Mnohostranný vliv hypofysy - Účinek mužských hormonů -. Slabý pohlavní vývoj - Nemužnost - Předčasné dospívání - Obojetnost pohlavní  -  Nesprávné  vyústění  -  Nesestouplé žlázy  -

VII. Sebeukájení  
- Onanie - Následky? - Ubírá čas a síly - Nedokonalé uspokojení - Prázdné opojení - Náruživost - Vliv samotářství - Odvracení od náruživosti  -  Životospráva  -  Dráždivé řeči á představy - Odvrat k užitečné činnosti - Vzájemná onanie - Homosexualita -

VIII. Dobrodružství se ženami a pohlavní nemoci 
- Dobrodružnost v mládí - Předsudky - Zdrženlivost neškodí - Následky neukázněnosti '- Pohlavní nemoci - Kapavka - Léče- ní - Syfilis - Následky příjice - Léčení - Nebýt lehkomyslný! - V pochybnostech k lékaři! - Následky pro život -

IX. Předčasné sexuální soužití  
-
Zamilování - Příprava do života - Nezanedbávat povinnosti a vývoj - Vzestup imponuje - Láska na scestí - Následky soužití - Bránění početí  -  Nespolehlivost  -  Narušený vývoj  -  Potrat a jeho následky -

X. Zdrženlivost neškodí 
- Stanovisko vychovatel'u  - Stanovisko lékařské  - .Životospráva - Alkohol -  Výživa  -  Spánek  -. Práce  -  Rekreace  - Sebeovládání  -

XI. Závěr 
- Buďte opravdovými   muži !      

 

P Ř E D M L U V A
Předkládáme vám knížku, která vám má dát poučení pro životosprávu a umožnit vám  správný rozvoj vašich vztahů k dívkám. Vyplynula z mých rozhovorů jako lékaře s chlapci ve věku 14-I8 let o těchto otázkách.
Dlouho  jsem se k podobným rozhovorům nemohl. od- hodlat. Jednak jsem byl na pochybách, je-li nutné už s dospívající mládeží hovořit o podobných věcech, jednak jsem to považoval za obtížnější než mluvit s l8letmi-20letmi nebo s dospělými.
Ale byl jsem překvapen, o čem všem chlapci 14-letí-I8- letí už vědí, debatují a přemýšlejí, namnoze už vážně přemýšlejí, a i s určitmi obavami. Od koho se to dověděti nebo kdo  jim dal podnět? Od svých kamarádů; k tomu, aby se s podobnmi otázkami obrátili na dospělé, nemí- - '
vaji'.dost odvahp, a kdpž se přece obrátí, jsou Ieckdy od- br,'váni. A tak mají své vědomosti z úst málo povolaných a podle toho také někdy tato pDučení uppadají; jsou to na- mnoze i všelijaké předsudkp, které pak zatěžují mpsl mla- dch ehlapců; ti se potom pro leccos často i zbptečně trápí v době, kdp by právě potřebovat mpsl klidnou a volnou do života a pro nabvání znatostí o životě a pro život.
Co tak nejčastěji trápi mladé chlapce? Bývají to na př. stiarosti s polucemi, obavp z nedokonalého pohlavního vý- voje, hrůza z pohlavnfch nemocí nebo z následků onanie. Vedlé toho se hledí dopátrat, jak je to vlastně s tím, jak člověk přichází na.svět, a i mnoha jiných věcí, které jejich kamarádi po případě už znají. Sami si připadají mezi nimi hloupí, kdpž` tomu. ještě nerozumějí, ale stpdí se zeptat. A tak jen lapají, kde se co dá; leckdp dlouho nosí své sta- rosti a otázky v sobě, neí se jim dostane pro ně při jatelné odpovědi.
v Je tb zdravé, aby se mládež zabývala podobnmi věcrrii? Jistě dáme za pravdu Makarenkovi, že je pro mtádež nej- užitečnější, když se problémy télesné pohtapnosti zabývá co  nejméně. Ale na drulté straně je velmi důležité, aby spotečenské sblížení s dívkami znamenalo pro chlapce vzá- jemné podporování v ušlechtilých zájmech a v utváření smělých plánů do života, aby se v chlapcích vyvinuly před- poklad pro vwoj opravdové lásky k ženě i pochopettí je- jího poslání v životě.      .
Je ovšem také nutné, aby mladí Zidé znali to nejdůleži- tější z pohlavní hygieny a řídili se tím. Zanedbáním hygie- ny se vptvářejí situace,,kdy chlapci jsou zbytečně nuceňi zabwat se svými pohlavními orgány. Jde dále o to, aby také věděti, co je jejich zneužívání. Kotem těchto problé- mů se kupí řada . jinch otázek, na které by si mladí lidé také přáli mít odpověd od lékaře, ale které nemajc odvhhu dávat jiným tidem. Týká se to na př. problému úzké před- kožky, nesestouplch  žláz, slabého  či  nedokonalého po- hlavního vývoje, vwinu prsů u clttapců a pod. Hteděl jsem proto v této knížce dát mladým chtapcům odpověd na ta- kové nejrůznější otázky, s nimiž přicházejí. Méně důležité věci, které nemají význam pro každého, jsou vyjádřeny hustším tiskem. Pro někoho  budou snad  zbytečné, ji- nému však  uleví ve starostech, které ho třebas po léta
trápily.,
Rodiče a vychovatete, kteří snad budou tuto knížku číst, upozorňuji, aby sami uvážili, kterému chlapci a kdy by ji
dati. Nebyto by též na škodu, kdyby jej přiměřenými ho- vory na četbu připravili a při četbě samé s ním pohovořili 0 otázkách, jimž hned dobře nerozumí nebo které jej ně- jak trápi. V  otázkách pohlaoňího života a životosprávy vůbec bvá snazší dohovor dospívajícího chlapce s otcem jako mužem nebo  s jinou mužskou osobou,  jako zase dospívající dívku uhodněji poučí matka. ....NAHORU

I. DOSPÍVATE V MUŽE

Dospíváte v muže a chystáte se do života. Roste a, sílí celý váš organismus. Prohlubuje se vám hlas a pomalu již budete mít vousy jako dospělí. Kdo vás znal před dvěma lety, sotva by vás poznal, jak jste se změnili ve svém celkovém vzhledu,' zdatnosti i ve výraze. Ale to vše není ještě to hlavní, to jsou jenom vnější známky toho, že se ve vás rozvíjejí v nebývalé míře nejrůznější schopnosti pro život. Váš mozek se rozvíjí a jste schopni, rychleji a více pochopit, jste schopni jinak rozhodovat i plněji život prožívat. Ve styku se společností, zaměstnáním, školou i rodinou probouzí se ve vás mnoho nových zájmů; děláte si plány do života a pomalu ve vás krystalizuje představa, jak byste nejraději. viděli své budoucí uplatnění v životě i celý svůj život. Také vaši učitelé, mistři i vedoucí ve vašich' organisacích pozorují váš rychlý vývoj a mají na vás , stále vyšší požadavky. Už  dávno  minulo bezstarostné  dětství,  kdy se  o vás starali rodiče a vy jste si zprvu jenom hráli. Ale už v těch hrách jste si vlastně vybírali; čím byste asi chtěli být, a napodobovali jste dospělé. I ve hrách se člověk připravuje na život, zkouši, jak by si v různých životních situacích počínal. Pak přišla škola. Tam vás učili všeličemus, co vám v životě může být užitečné. Ale sami .jste ještě, někdy nechápali, k čemu to všechno je, a leckdy jste se proti tomu bránili. Nyní vám začíná být jistě mnohem jasnější, proč se učíte: Uvažujete o tom, čím byste měli být a čemu byste se měli ještě naučit, abyste se mohli dobře účastnit společné práce s druhými. Rodiče ponenáhlu přestávají zacházet s vámi jako s dětmi a postupně vám přenechávají rozhodování o vašem dalším životě. Rozhodování ovšem znamená také odpovědnost, a ta předpokládá kus rozhledu po životě a určité životni zkušenosti.  Není proto dobře chtít najednou rozhodovat o všem, mít jen svou hlavu a nedat si poradit od zkušenějších, pokud to s vámi dobře mysli. Buďte rádi, máte-li někoho, na koho se můžete obrátit a kdo vám může a chce poradit, a už to jsou.. rodiče, učitelé nebo jiní dospělejší a dospělí lidé. A chovejte se k nim tak, abyste si nepokazili jejich dobrou vůli a neztratili jejich ochotu pomáhat vám. Člověk ve vašem věku bývá na to citlivý, když mu někdo něco vytýká, zvláště před druhými lidmi, nebo když mu kritisuje jeho názory a rozhodnuti. Někdy ovšem  dospělí vycházejí z nesprávného názoru, že mladí nemohou ničemu  rozumět a  že  nesmějí  proto  o ničem rozhodovat, a do všeho mladým lidem mluví. Ale je stále více těch, kdo s vámi myslí skutečně dobře a upřímně vám radí i poctivě hledí pomoci.
S rozvojem duševních schopnosti ve vašem věku se prohlubuje i váš vztah k přírodě a ke kultur"e. Už ve škole vás  vedli k tomu, abyste si všímali různých přírodních jevů, a hleděli vám je vysvětlit a umožnit vám jejich pochopení. Nyní jim leckterý z vás sám od sebe věnuje více pozornosti a snaží se vypátrat, proč se to neb ono děje. A nespokojí se jen s tím, co slyší od druhých'anebo nač přijde sám, pátrá také v knihách, které o tom byly napsány, a hledá v nich dalšípoučení a prohloubení svých vědomostí.
Ve škole jste se také učili různým básním i vybraným. úryvkům z různých spisů; učitelé vás tak vedli k tomu, abyste četli  t. zv. krásnou literaturu. Nyní sami ponenáhlu přicházíte na chuť četbě hodnotných literárních děl, která vás učí hlouběji chápat život, rozumět lidem a uvažovat o jejich činech. Postupně se vám podobná četba stává potřebou. Pomáhá vám utvářet si n8zor na svět i hodnotit lidi. Škola vám nemůže dát všecko. Poskytuje hlavně základní znalosti pro chápání přírodního a společenského dění. Váš život a četba, vaše zkušenosti, i když jsou zatím jen nevelké a nepříliš bohaté, přátelé a oblíbeni spisovatelé zíormují důkladněji vaše názory na svět a pomohóu utvářet váš charakter. Umožní vám pochopit, které vlastnosti jsou v životě cenné, a pomohou vám je rozvíjet. Naučí vás také chápat, co  všechno  krásné  může  život  přinést. To, co bylo  řečeno  o  četbě, platí ovšem  i o  ostatních  druzích umění. Film a divadlo ukazují sice život bezprostředněji a názorněji než četba sama, ale nemohou jít vždycky do takové hloubky jako kniha; při četbě je totiž možno vracet se k zajímavým nebo těžším místům a důkladněji je promýšlet. Také smysl pro hudbu a výtvarné umění má nemalý význam. Někomu nedovede připravit dobrou náladu a pohodu, z níž by se potom rodily myšlenky a činy, nic jiného tak dobře -jako právě hudba. Už v dětství doma a později ve  škole  byli  jste , ponenáhlu uváděni ve styk s uměním, v dospívání, které nyní prožíváte, začínáte hlouběji chápat.jeho smysl a snad mnohý z vás se brzy sám bude aktivně účastnit i umělecké činnosti, zvláště v kulturních souborech  SM.
Mnoho mladých lidí ve vašem věku se též s  oblibou  věnuje sportům. Je to rovněž důležitá součást přípravy pro život. Zaměstnání je zpravidla poněkud jednostranné, a tu sport pomáhá rozvíjet ostatní složky tělesné zdatnosti a výkonnosti, rychlé rozhodování, odvahu, ušlechtilé závodění, radost z výkonu a pod.
Ale  někdy  je  mládež  náchylná  pěstovat  sport  příliš  i jednostranně a přehánět v tom,leckdy i na újmu práce a zdraví.  V  době dospívání je důležité, aby mladý člověk všestranně využil celkem dosti krátkého období pro přípravu do života, aby se vyvíjel plně a vyrovnaně po stránce tělesné a duševní, v práci, ve sportu i v kultuře; a to všecko se daří nejlépe v dobrém kolektivu.  Dobrý kolektiv pomáhá mladému člověku kupředu, potírá jednostrannost a nedokonalosti  jednotlivcovy.  Zdravá kritika a diskuse v kolektivu pomáhají  uzrávat  názorům  a  charakterům mladých lidí. Sport kolektivně pěstovaný vede nejen ke stupňování  výkonů,  pomáhá  nejen  zvítězit,  ale  učí  též snášet porážku a uznale se chovat k druhým, silnějším i slabším. V podobném smyslu vychovávají také organisace žákovské, pionýrské a mládežnické.
V pozdějším věku bude vás čekat ještě jiný život v kolektivu, v pracovním kolektivu dospělých a v kolektivu vlastni rodiny.....NAHORU

 

II.  DOSPĚLÝ  MUŽ  A  ŽENA
Dospělý člověk obvykle nezůstává sám. Dospělý muž žije zpravidla pohromadě se ženou,s níž se poznal v pracovním nebo v jiném kolektivu a s níž si porozuměl tak dobře, že se rozhodli pro společný život s ní. Takovému společnému  ,
životu muže a ženy se dává zákonitý podklad při sňatku,
nebo jak se běžně říká, při svatbě.
Touha po společném životě zpravidla vyplývá z citového vztahu mezi mužem a ženou; tomuto vztahu říkáme láska. Každému z nich je dobře v blízkosti druhého; mají se rádi, a jsou-li spolu, pookřejí a pozapomenou na různé životní nesnáze a těžkosti; jsou spíše ochotni vidět v životě především všecko krásné a s odvahou se pouštějí do překonávání překážek, které se některému_ z nich nebo jejich společnému životu stavějí v cestu.
Muž a žena, i když jsou dnes téměř ve všech pracovních oborech zaměstnáni vedle sebe, jsou tělesně i duševně poněkud jinak uzpůsobeni pro různé úkoly v životě. Jsou schopni život chápat každý s trochu jiného hlediska, v denním životě každý z nich dovede obvykle jiné věci lépe obstarávat a vyřešit, a tak se mohou vzájemně doplňovat. Muž zpravidla rozumí hlavně pracím technického rázu, žena zase jistě lépe rozumí šiti a vaření a dovede udělat domov příjemný, hezký a pro všecky útulný. V manželství zpravidla nezůstávají muž a žena sami, dávají život dětem a soužití v manželství se tak mění v kolektiv rodinný. Domov pro manžele se rozšiřuje ve společný domov pro celou rodinu. Budování nové společnosti není možné bez aktivní účasti žen. Stejně významným úkolem zůstává ovšem i mateřství a výchova dětí. Spojení těchto dvou úkolů zvyšuje nároky na moderní  ženu a v dnešní ' době, kdy společenské instituce nejsou ještě tak vyvinuty, aby ženě plně pomáhaly, je žena pracovně někdy příliš zatížena. Je na manželích, aby ženám jejich úkoly a práce ulehčili, neboť by bylo  nesprávné,  aby  se  ženy,  které  se  staly  matkami, přestaly účastnit veřejného života, přestaly se uplatňovat ve veřejné práci.
Jistě jste slyšeli, že během dlouhého vývoje lidstva procházela jeho společenská organizace nejrůznějšími změnami, a to vlivem rozvoje výrobních prostředků a na něm závislého vývoje výrobních vztahů mezi lidmi. Také vztah mezi mužem a ženou nebyl vždy takový, jak vypadá dnes.
V dávných dobách, kdy lidé měli k získání obživy velmi primitivní prostředky, bylo potřeba, aby se práce na sběru plodin,  rybolovu,  lovu  atp.  účastnilo  co  nejvíce  členů .
každé lidské skupiny. Tu žena měla významné místo nejen jako rovnocenný pomocník muže při práci, ale především jako dárkyně nového života, nových členů skupiny.
Když se však s objevením dokonalejších nástrojů lov zdokonaloval, když se lidé naučili ochočovat a pěstovat zvířata a konečně, když začali  obdělávat půdu a užívat k tomu otroků, stávalo se postavení muže ve skupině po hospodářské  stránce  významnějším,  čehož muž využíval k tomu; aby získal nadvládu i nad ženou. Stával se jejím pánem.  Nedával  to  vždycky  otevřeně  najevo.  Někdy se choval, jako by ji uctíval a jí sloužil, ale obratem si vynucoval její věrnost a poslušnost, někdy i způsobem pro ni málo důstojným. Tak tomu bylo u otrokářů a u feudálů.
A konečně za kapitalismu si muži vybírali ženu namnoze ' hlavně podle toho, kolik jmění mohla přinést manželovi.
Její věno mívalo při výběru velmi důležitou, ba mnohdy i hlavní úlohu. Zde tedy sňatek sloužil hromadni rodinného jmění. Rodiče se pak často starali hlavně o to, aby si jejich děti, které mají po nich dědit, vzaly jen někoho, kdo by byl aspoň obdobně majetkově zajištěn." Mladí lidé bývali tedy svými rodiči přinuceni uzavírat manželství bez lásky, jen z hospodářských důvodů, neboť,rodiče leckdy nikterak neměli  ohled  na jejich city, na  to, s kým se mají doopravdy rádi a mohli by mít hezký a skutečně Šťastný společný život.
V jiných případech zase dívky hledaly zaopatření v manželství s muži, kteří měli majetek a'významnější postave . ni,  protože  samy  při  tehdejší  nerovnoprávnosti  neměly ' možnost přiměřeně se uplatnit v zaměstnání a zajistit si tak hmotně svou existenci. Pak ovšem není divu, že za takových okolností nebyl společný život opravdovým  domovem a že nepřinášel pravé životní štěstí. Při takovém manželském 'vztahu  muži  potom 'chodívali  za všelijakou zábavou bez manželky a hleděli se za své peníze pobavit 
s jinými ženami. Jak o bylo nedůstojné pro ženy, nabízet se mužům jenom proto, že za to dostaly dobře zaplaceno! Také mužům to přineslo spíše  jen  chvilkové ukojení, ale po stránce citové býval podobný život velmi chudý.
V zemích s pokrokovým společenským řádem se postavení dívek a žen podstatně mění. Mají stejný nárok na práci a na odměnu za ni jako muž. Jsou v životě soběstačné, nejsou hospodářsky na mužích  závislé  a mohou  si  vybírat partnera pro život podle toho, jak by si spolu navzájem  rozuměli,  a takového,  s nímž by život opravdu něco znamenal. Poměr mezi mužem a ženou tedy zlidštěl a ozdravěl, když bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem, a tím i vykořisťování žen.
Také vlastní život muže a ženy v manželství má dnes jiný ráz, než tomu bývalo v dřívějších společenských řádech. Ženě se  konečně  začíná  dostávat stejných  práv, jaká má muž, nejen formálně, ale v každodenním životě veřejném i v manželství. Může nejen vykonávat zaměstnání podle'své volby, ale  může též zastávat nejrůznější veřejné funkce, a to i v nejvyšších orgánech státní moci, v národních výborech i v Národním shromážděni, a doma není již podřízena muži,  jemuž by dělala otrokyni,  jak to donedávna někteří muži vyžadovali. Zákon o ni dbá a chrání její rovnoprávnost v každém směru, v otázkách majetkových i v lidském ohledu. Ale není většinou třeba, aby zákon zakročoval. Dnešní nová manželství stojí již zpravidla na zdravém základě a vznikají na podkladě opravdové lásky, vzájemné úcty a chuti ke společné práci pro společný domov. Dnes vídáme, jak tam, kde jsou oba manželé zaměstnáni, vykonává nejrůznější domácí práce jeden stejné jako druhý, jako společně pečují také o své děti. Dnes se muž nestydí jezdit s kočárkem, v noci často k dětem vstává stejně jako matka a pečuje o ně. Pomalu mizejí rozdíly mezi tzv. ženskou a mužskou prací.
   Ovšem zbytky starých předsudků ještě nevymizely ze všech rodin a toto »dědictví<c působí i v některých manželstvích těžké a vážné komplikace.
I vy mladí můžete přispívat k tomu, aby u vás doma bylo příjemné a radostné prostředí, a. ulehčovat rodičům ve starostech o domácnost a o menší děti. ....NAHORU

III.  ŽENA   MATKOU
Již jsem se zmínil o tom, že pohlavní soužití dává život dětem. Žena je uzpůsobena k tomu,. že se v jejím těle může z nepatrného vajíčka vyvinout dítě, které zpravidla asi po 9 měsících přichází na svět. Po celou dobu svého vývoje  před  narozením  dostává   těla  matčina vše  potřebné pro výstavbu svého těla. Zpravidla už tehdy, jak se říká, přiroste dítě matce k srdci. Má je ráda už dříve, než přijde na svět, a všemožně hledí připravit mu hezký život.
Samo narození dítěte je pro ` ženu zpravidla radostnou událostí,  ale  někdy  vykoupenou  značnými  oběťmi.  Jé mnoho žen, které tvrdí, že se nikdy v životě necítily tak dobře, jako když čekaly dítě. Přítomnost  dítěte rostoucího v těle matky omezuje ovšem její pohyblivost a ztěžuje jí vykonávání různých prací, na př. některých prací domácích, nebo účast ve sportu. Ale přesto se žena těší na dítě, které se v ní již hýbe a hlásí k.životu.
Doba vývoje dítěte v těle matčině se nazývá těhotenství a končí porodem. Zpravidla to trvá řadu hodin, než dítě  opustí  dělohu, v níž se  vyvinulo.  Svalstvo  děložní i veškeré svalstvo břišní mu v tom pomáhá. Tyto svalové stahy. bývají někdy bolestivé, zvláště když svalstvo pracuje  neúčelně  a  křečovitě. V  nejnovější době se  však lékařům, zvláště sovětským, daří dosahovat bezbolestných porodů:
Také nebezpečí pro život a zdraví, která dříve hrozila ženám  při  porodu, . jsou  již  snížena  na  nejmenší  míru. Dnes má každá žena možnost rodit v'nemocnici nebo v porodnici, kde je po všech stránkách dobře postaráno jak o ni samu, tak o její dítě. V porodních odděleních jsou po ruce i veškerá zařízení k usnadnění porodu a všude se  co  nejúzkostlivěji  dbá  čistoty.  Poměrně  snadno  se zastavuje případné krvácení a nenastává otrava krve, tzv. horečka  omladnic,  na  kterou  v  dřívějších  dobách mnoho žen po narození dítěte umíralo.
Když dítě přijde na svět, nekončí ještě úkoly a povinnosti matky, naopak teprve nastávají. Dítě po narozeni  by  bylo  bez  lidské  pomoci  odsouzeno  zahynout. Někdo je musí opatrovat a živit. Jistě víte, že řadu měsíců po narození živí matka své dítě mlékem, které se jí vytváří v prsech. Z počátku kojí dítě vždy po několik hodinách, a to i v noci. Ve dne v noci dítě také opatruje a  přebaluje, aby  bylo  stále  v  čistotě  á  v  suchu. e to velká práce s takovým nemohoucím lidským tvorečkem! ' Ale ženy v tom zpravidla nevidí oběť. S láskou se o dítě starají a naplňuje  je  štěstím  a  radostí, když se  dítěti vede dobře a když vše nasvědčuje tomu, že je spokojeno. ,   Má-li být žena takovou opravdu dobrou matkou, musí '   být pro tento důležitý úkol v životě náležitě připravena. Mnoho záleží na její výchově a životosprávě od malinka. Jde o to, aby se dobře a plně vyvinula a aby se naučila správně pečovat o své zdraví a svěžest, aby jí pak služba dítěti před narozením ani po něm  nebyla obtíži. U velmi mladých matek máme jako lékaři starost o to, že  celkově  plně  ještě  nevyvinutý  organismus  je  ochuzován, když si vyvíjející se dítě nebo dítě po narození z něho bere, co pro sebe potřebuje. Dívka se může stát matkou dříve, než je celkově plně vyvinuta. Zpravidla se již kolem 13. roku začínají u dívek objevovat t. zv. měsíčky  (menstruace),  které  ohlašují  vytváření  dozrávajících vajíček, z nichž by se mohlo,vyvinout dítě. Každý měsíc se u dívek a žen v jejich životodárném období připravuje  jedno vajíčko. Když nebylo oplodněno mužskou zárodečnou buňkou, o níž se brzy zmíníme blíže, odchází za krvácení z ženského ústrojí i se sliznicí dělohy, která se připravovala pro přijeti oplodněného vajíčka. Znamená tedy  pravidelné  měsíční krvácení u  dívek  a žen  vlastně odchod neoplodněného vajíčka. Je to něco podobného jako u rostlin opadávání planých květů, z nichž se nevyvinuly plody.
Dívka tedy může otěhotnět, jakmile má menstruaci, už od  nějakých  13-14 let,  ale  přit9m  není  ještě  celkově plně vyvinuta. U nás dívka sílí, roste a vyvíjí se zpravidla až asi do 18' let, její  tělo se dostavuje a kostra se zpevňuje. Jestliže před takovým úplným vyspěním dojde v těle dívky k početí nového života, může být konečné údobí  jejího vývoje rušeno zmíněnými potřebami  dítěte před narozením i po něm. Organismus mladé ženy někdy proto  strádá  a  na druhé straně  ani dítěti  neposkytuje v plné míře vše, čeho by bylo pro ně třeba. Příliš časná těhotenství  nepovažujeme  proto  jako lékaři  za  zdravý jev.
Žena vydá ze svého těla mnoho živných látek na stavbu  : dětského těla před narozením  dítěte i po něm; zvláště ' po narození dítěte vydá jich mnoho ve formě mléka. Příprava  těchto  živin  předpokládá  v  ženském  těle  určité zásoby  a  dobrou přeměnu látek  v  nejrůznějších  orgánech.  Pokud jde o  zásoby Živin v ženském těle vůbec, víme, že jsou uloženy také pod kůží ve formě podkožního tuku. Podkožní tuk  modeluje ženské formy, které jsou značně  oblejší  než  formy mužské.  U  dobře  vyvinutého muže  je  tělo modelováno především s8alstvem a rozložitou kostrou, zvláště v ramenou. Ale i u ženy sportovkyně jsou svalstvo a kostra  zaobleny tukem.  Výrazem dobré přeměny látek a dobrého zdraví  je kromě toho stejnoměrný a harmonický vývoj všech částí ženského těla. Tento harmonický vývoj vytváří pravidelné rysy a vše to, co nazýváme ženskou krásou. Přirozená ženská krása znamená tedy vlastně dobré zdraví a svěžest, ničím  nepokažený a nerušený vývoj  organismu, v němž jsou jednotlivé jeho části dobře sladěny v jeden celek. Zároveň se u ženy také ještě setkáváme s ženskou formou prsou. a s širšími boky než u mužů. Šířka ženských boků je podmíněna utvářením pánevních kostí, jimiž má dítě projít při narození. Ale kromě krásných ženských forem a svěžesti je tu ještě něco velmi významného a důležitého, co přispívá rozhodujícím způsobem k ženskému půvabu. Je to kouzlo ženiny osobnosti, kouzlo ženy, která opravdu dovede jemně chápat a umí rozumět tomu, o se děje v duši druhého, zvláště dítěte, kouzlo ženy, která má v sobě něco, co ji vede k tomu, aby žila radostí a spokojeností druhých lidi kolem sebe. Opravdovou matkou může jednou být především taková dívka a žena, která chápe potřeby dítěte dříve, než je dítě vůbec dovede vyjádřit, a která mu slouží celou svou bytostí, aniž si to plně uvědomuje nebo o tom dlouho uvažuje, že někomu slouží. Jí je radostí něco pro dítě udělat a vidět je spokojené. A vlastnosti, které jsou podkladem takového chování ženy-matky, jsou  nejpodstatnější částí toho, čemu říkáme kouzlo ženské bytosti. Přistoupí-li k těmto vlastnostem ještě uvědomělost, pracovní kvalifikovanost a zdatnost, máme před sebou ideál ženy v socialistické společnosti.  ....NAHORU

 

IV. JAK  VZNIKÁ LÁSKA                  .
V předešlé stati jsme pojednali o tom, v čem záleží plný život dospělých lidí. Vy se teprve ,pro život připravujete.
Ale už se ve vás ponenáhlu probouzejí mužské instinkty. Jistě se už mnohý z vás se zalíbením divá na některou dívku a byl by schopen všelicos pro ni udělat. Dívky vám byly kamarády už také dříve. Chodili jste s nimi do školy,společně s nimi jste si hráli i různě se bavili. Ale v téhle době dospívání jsou to hlubší vztahy, které se u mnohého z vás k dívkám vyvíjejí. A je jistě zajímavé, že se netýkají každé dívky bez výběru. Zvláště některá poutá a okouzluje. Když se ptáme, proč, dostáváme odpověď', že je taková hezká nebo milá a pod. Už jsem se zmínil o tom, co rozumíme přirozenou ženskou krásou. Je to vlastně výraz dokonalého zdraví, svěžesti a nerušeného vývoje. Je to dobrá životnost a schopnost do života. Nejenom schopnost rozvíjet vlastní život, ale též dávat život dítěti a rozvíjet jej. Člověk instinktivně vyciťuje takovou dobrou,životnost a harmonii a označuje podobnou dívku za krásnou. O jiné říká nebo lidé říkají, že není ani tak hezká, ale že má v sobě něco, co každého získá a poutá. Jde tu opět o důležité hodnoty pro život, jak už jsem o tom mluvil. Takové dívky  mohou být  výbornými  matkami,  které  jsou schopny vyciťovat,  co se  děje  v nitru  druhého,  zvláště dítěte; mají potěšení z toho, mohou-li udělat někomu radost nebo něco příjemného. Takové dívky mají v sobě jakési kouzlo; mladí muži jsou k nim někdy tak poutáni, že v jejich blízkosti zapomínají na sebe, na své zájmy, ba často i na své povinnosti. Byli by schopni o vše se s takovou  dívkou  rozdělit  a svou  vůli  zcela  podřídit  jejím přáním a zájmům. Bývají tak zamilováni, že to na nich každý pozná. Bývá to leckdy živelné připoutání, které si chlapec teprve ponenáhlu uvědomuje; trvá to obvykle nějakou dobu, než se mladý člověk začne ovládat rozumem a vůlí také v těchto věc.ech, vyplývajících z jeho přirozenosti a z přirozených,zákonů, které se konec konců projevují u člověka podobně jako u jiných živých tvorů; ale u člověka mohou být chápány rozumem a do jisté míry také ovládány vůlí a tak pozměněny, že se stávají čistě lidskou záležitostí, které pak říkáme láska.
U dívek se podobně probouzí v době dospívání zájem o chlapce; ale ne o každého. Zpravidla imponuje především takový, který má v sobě kus zdatnosti a mužné průbojnosti; který se nebojí života a překážek v něm, ale jemuž je potěšením  nejrůznější  překážky  překonávat;  člověk, který má víru v sebe a v život, který od života něco očekává; který má vytrvalost a houževnatost v uskutečňování toho, co si předsevzal; ale též určitou bystrost, inteligenci a zdatnost, aby zvládl těžké situace v životě. Takový, který se života nejen nebojí, ale s chutí do něho jde, s chutí se pouští do boje o to, co považuje za správné.
Jestliže takový chlapci imponují dívkám, pak také mívají u nich úspěchu, když sami jsou do některé zamilováni a touží přiblížit se jí, tančit s ní, bavit se s ní a vůbec s ní chodit, jak se běžně říká. Naproti tomu rozmazleni a bázliví chlapci často naříkají na své neúspěchy u dívek. Neuvědomují si někdy, že je možno připravovat si úspěchy u žen a získávat si jejich přízeň. To dovedou zvláště takoví, jimž je potěšením překonávat nejrůznější překážky: tedy otužovat se, cvičit se, trénovat a hlavně vzdělávat se; v dnešní době nestačí pro život jen fysická síla, je nutné též něco znát a něčemu rozumět.
Jsou ovšem i takové dívky, že mají zájem spíše o chlapce, které by mohly téměř mateřsky opatrovat; o takové, kteří  sami  nejsou  silnou  individualitou,  ale  potřebují spíše cizí pomoc a mají rádi trochu mazlení. Vztahy na takovém základě nemívají však nejlepší budoucnost, není to  pravý a  přirozený  základ  pro  vztah  mezi mužem a ženou.
Biologickou příčinou sbližování obou pohlaví je samozřejmě, obdobně jako u jiných živých tvorů, základní nepodmíněně  reflexní  jednání.  V  celé  přírodě,  ale  zvláště u  vyšších  živých  tvorů  vidíme,  že  si  vybírají  jedince, s nímž má dojít k pohlavnímu sblížení a plození nové generace. Tyto výběrové pochody znamenají někdy opravdovou zkoušku zdatnosti pro život. Tak je tomu na př., když některé mořské ryby plují na svatební cestu proti proudu řek až do mělkých vod, aby se tam třely; tam samečkové  oplodňují svým  mlíčím vajíčka jikry samiček. Překonávání překážek  na této cestě, zvláště přeskakování jezů, předpokládá značnou zdatnost.
U  člověka jsou  sexuální výběrové  pochody  zpravidla značně složitější než u ostatních živých tvorů. Ke zděděným výběrovým činitelům (faktorům), o nichž byla řeč, přistupují ještě faktory další. Když chlapce upoutala nějaká dívka, hledí s ní přijít do společenského styku. V hovoru,  v  tanci,  na procházkách  nebo  třeba při  společné návštěvě filmového či divadelního představení může blíže poznat její zájmy, schopnosti a postoj k životu a svazek mezi nimi se potom buď ještě více upevňuje, nebo naopak  uvolňuje.  Někdy  byl  první  dojem  silnější,  ne  si dívka zasluhovala.
Člověk ' si  zpravidla  již  od  milička  vytváří  představy o tom, jaký by měl být jeho druh v životě, a když se ta  dívka,  která  ho  na  první ráz  upoutala, neprojevuje chlapci tak, jak by to rád viděl, ruší to jeho vztahy k ní. Představy  o osobách  druhého Pohlaví a zvláště o vlastnostech,  které  by  měly  mít,  nese  si člověk  do  života často už ze svého domova. Když má dívka otce, který v životě něco dokázal, není s to opravdu se zamilovat do chlapce, který je jenom  hezký, ale pro život slaběji vybavený a málo připravený.  Zase  chlapec,  jehož matka uměla  rodině  vytvořit  opravdu  milý  domov,  kolísá ve svých citech u dívky, která je třebas hezká a  milá, ale od  níž  nelze  očekávat  opravdovou péči  o  domácnost a rodinu. Příklady ze soužití lidí v, okolí mohou ještě všelijak  pozměňovat  představy  o  manželském  a  rodinném životě, rovněž i četba a vypravování lidí, s nimiž se člověk setká.
Přímý  vliv  na  připoutávání  mohou mít ovšem  také vlastní zkušenosti, z prvních vztahů k dívkám. Dívka, do  '
níž byl chlapec zamilován v době svého dospívání, bývá vzorem i pro jeho další lásky. Př1 prvním zamilování vidí chlapec na dívce mnoho krásného a všecko, co s ní sou
visí, má pro něho význam. Nejen ona sama, ale na př. i zvuk jejího hlasu uvádí ho do příjemného vzrušení; způsob  účesu, ustrojení, chůze i nejelitnější detaily 'z jejího chování a výrazu vzbuzují v něm příjemné vzpomínky po celý.život; když něco podobného vidí u jiných.'žen, příjemně  se  vzruší.  Byly to průvodně  podněty při  silném zážitku,  které,  jak je  tomu při  podmíněných reflexech, jsou nadále samy o sobě schopny vzbuzovat podobné reakce, k jakým dávala podnět přítomnost poutající osoby.
Tedy k výběru podle přirozených zákonitostí platných v celé přírodě přistupuje ještě osobitě zabarvený výběr každého jednotlivce podle předchozích  osobníc_h  zkušeností a vytvořených představ.
Někteří  lidé  si  uvědomují,  čím  zapůsobili  na někoho, kdo byl do nich zamilován, a v tom smyslu hledí pak stupňovat zájem o svou osobu u toho, kdo se jim líbí. Tak některé dívky jsou až příliš pečlivé o své ustrojení, česání,  po  případě i  o  namalování  a  navonění,  ale nedbají tolik na přirozené hodnoty, kterými by získaly pravý půvab: na své dobré zdraví a svěžest, ha své vzděláni a odbornou kvalifikaci nebo na čisté a poctivé vztahy k  druhým  lidem.  Někteří  chlapci  se  zase  nadbytečně chvástají  svým  hrdinstvím,  i  neskutečným, svou zdatností, výkony a pod. Někdy i vycpaná ramena mají vzbudit dojem větší síly, než jaká v nich skutečně je. Takové věci vyzní  ovšem  leckdy  naprázdno a vedou nakonec často  ke  zklamáni. Jenom  skutečné  hodnoty  pro život mají opravdový význam ve vztazích mezi mladým mužem a ženou. Někdy je skutečně zajímavé, jak si mladí lidé, ,když se  i zamilují, začnou dávat na sobě záležet a přičiňují se o to  i aby byli .co nejlepší, a, tím aby se co nejvíce zalíbili té, kterou mají rádi. Mnohý chlapec dospěje při tom k nebývalým výkonům ve škole, v zaměstnání i ve sportu. Je to v souhlase s  přirozenými a zdravými instinkty.  Naproti tomu jiní se někdy ukazují méně vhodným způsobem, když se chovají hrubě a bezohledně, jak se to u mladých chlapců leckdy označuje za klackovité chování. Bývá to nejčastěji u takových chlapců, kteří jsou poněkud nešťastni z nějakého svého neúspěchu a chtějí rychle napravit oslabení.svého významu; hledí pak upoutat na sebe pozornost i  třeba něčím špatným.  Je  zvláštním  rysem ,.
v povaze dospávajících chlapců, že se rádi všelijak >producírují«, zvláště před dívkami. Ale u uvědomělých dívek, které by se jim po případě líbily, mnoho si takovým způsobem chování nepomohou, naopak si je spíše odradí. Neukázněný násilník nebo uličník může být hrdinou jen na chvíli, a to ještě jen v očích některých jednotlivců, ale natrvalo si nikoho nezíská.            '
Někteří chlapci se dokonce snaží dělat dojem tím, že  c druhým ukazují, co všechno, už znají z intimního života  ° dospělých lidí. Z . věcí, které pro dospělé lidi mají důležitý význam.a-jsou.jednou ze složek života, tropí si neomaleně  žerty  a  vůbec  se  chovají,  jako  by za  každou cenu chtěli ukazovat svou »nadřazenost«  nad  ostatními a chtěli dělat dojem na druhé lidi, třebas i okázalou,nestydatostí. Někdy jsou to řeči, jindy i všelijaké kresby, které  mají  vzbudit  tělesné  podráždění.  U . nich  samých \ i u podobných osob v jejich okolí znatizená to namnoze  prázdné  pohlavní  vydražďování,  které  zbytečně  zaměstnává'a unavuje jejich nervový systém. To jsou projevy nezdravé, projevy  rozkladné  morálky.  U ,většiny lidí se"  . takové chováni setkává s opravdovým  odporem.
Naproti tomu zdravě se probouzející a správně ovlivňované erotické city a vztahy k dívkám rozvíjejí zájem o všechno krásné a ušlechtilé, probouzejí smysl `pro umění a pomáhají rozvit opravdový vkus i přiměřený stud. "` Před dívkou, která pro něho něco znamená, stydí e zdravě cítící chlapec za všecko, čím by se v jejích očích zdál nedokonalý, slabý, malicherný nebo špatný. Začíná se prohlubovat jeho smysl pro krásné lidské vztahy, pro opravdové přátelství a bohatý společný život. Přirozené  připoutání,  které  je  spojeno se  vzájemným doplňováním zájmů a' názorů, životních plánů a chápání života, umožni zakrátko citově bohatý a opravdu radostný život.  Blízkost dívky, kterou má rád, je  chlapci vzpruhou a posilou v životě. Stále s novou silou pouští se do práce, stále s novou chutí jde kupředu. 'Mnozí velcí muži dokázali mnoho právě proto, že byli v životě vedeni silnými city; opravdovým  zanícením  pro  něco krásného a ušlechtilého a hlubokou oddaností k někomu, koho měli opravdu rádi, kdo měl s nimi smysl pro ono krásné a ušlechtilé, kdo dovedl tyto city v nich podporovat a rozvíjet a kdo je dovedl plně ocenit. Tak se jejich opravdová láska může stát zdrojem bohaté tvořivosti a přinést mnoho dobra i: lidské společnosti. Zvláště blahodárně působí tento vztah na duševní rozvoj dětí takových rodičů. Jejich láska vzešla ze zákonitostí, které vládnou v celé přírodě, ale vyrostla na půdě připravené výchovou, prostředím  a četbou,  živena nejen silnou reakcí  na poutající osobu, ale té vším, co zúčastnění prožívají ve své přípravě na sociální uplatnění v životě.
Nemyslete si, že se to krásné v lásce mezi mužem a ženou může týkat jenom  dob  jejich. prvního  zamilování. Opravdová láska přetrvá celý život a přinášívá stále více hodnot, je-li zdravě rozvíjena, je-li založena skutečně na tom, že si muž a žena stále lépe rozumějí a stále lépe vytvářejí svůj společný život, že se doplňují ve svých zájmech  a podporují ve  svém pracovním úsilí,  že  si  navzájem pomáhají k dosažení životních cílů.
Ovšem  vlastní  život  sám  nezůstává  stejný  jako  při prvním zamilování; toto zamilováni však proň připravuje předpoklady. Při zamilování si člověk vlastně vybírá někoho ke společnému životu. Chlapec o tom zpravidla neuvažuje, že si také vybírá matku pro své budoucí děti. Jí se budou děti do jisté míry podobat, i co se týče vzhledu a různých jiných vlastností. Záleží ovšem mnoho na tom, jak budou děti vychovány; a vychovávání dětí je zvláště v počátcích především záležitostí matky. Když dva zamilovaní lidé mají stále rostoucí smysl a zájem. o něco krásného a hodnotného, o kulturu, o práci pro společnost, p všechno, co podporuje dobré zdraví, svěžest a výkon, o sporty, turistiku a pod., pak se v tomto duchu ponese i výchova jejich děti.
Ale jak jsem řekl, při prvním zamilování se ani zdaleka  : na takové věci ještě nepomýšlí; jsou tu jen.krásné zážitky  ; v blízkosti toho druhého. Spíše se spřádají jen sny o budoucím  životě a trvá to zpravidla delší dobu, než se takové sny a plány pomálu uskutečňují. Mladí lidé jsou-si stále bližší a ponenáhlu si duševně patří do té míry, že je jim  přirozené zavázat se i,před úřady ke společnému životu a k povinnostem  z něho plynoucím  na celý život, uzavřít sňatek. Pák'teprve začne opravdový a plný jejich  společný život, z něhož zpravidla vzejdou i životy další v jejich dětech.....NAHORU

V.  MUŽSKÉ   DOSPÍVÁNÍ   

Zmínil jsem se o úloze mužských zárodečných buněk při početí dítěte. Tyto mužské zárodečné buňky (spermie, semínka) začn9u se tvořit v době dospívání v chlapeckém ústrojí v jeho zárodečných žlázách, t. zv. varlatech (viz obr. 4). Varlata jsou oválné útvary  uložené pod mužským pohlavním údem ve vakovitém  útvaru,  kterému  říkáme šourek. Podle jejich tvaru jim lidé neprávem.říkají též »vajíčka<anebo »vejcecc. Od doby dospívání se ustavičně tvoří v  točitých  kanálcích.  varlat velké  množství těchto spermií,  mnoho  milionů  za  den. Při jednom vyprázdnění může jich vyjít 500 milionů i více. Spermie z varlete procházejí kanálky nadvarlete a hromadí se potom v dolním oddílu nadvarlete.  Odtud  jsou  při pohlavním  vzrušení posunovány ve svalnatém chámovodu skrze tříselné kanály (po stranách pohlavního údu) do rozšířených oddílů chámovodů v dolní části dutiny břišní. Tam se opět hromadí. Při pohlavním vzrušení se zároveň vytvářejí  hojnější ' odměšky v předstojné žláze, která obemyká zadní část trubice močové  pod  močovým  měchýřem; také  zvýšeně  se  naplňují váčky semenné (správněji nazývané měchýřové žlázy), které mají společné vyústění s konečnými částmi chámovodů do zadní části trubice močové. Předstojná žláza ústí asi 20 otvůrky do zadní části trubice močové samostatně:
Na vrcholu, pohlavního vzrušení vyprázdní se do zadní části trubice nejdříve odměšky z předstojné žlázy, potom spermie  z  rozšířených  chámovodů  a  nakonec  odměšky z váčků semenných. Vše je vymršťováno navenek skrze trubici močovou, umístěnou v mužském pohlavním údu.
Jak jsem již uvedl, má se. semeno k oplodnění vajíčka dostat hluboko do ženského ústrojí. K tomu bývá mužský
pohlavní úd už před vlastním pohlavním stykem připraven: Při naplnění krví je zvětšený a tuhý, což umožňuje při pohlavním spojení proniknutí do ženského ústrojí a uložení spermií před hrdlo děložní. Ale v době dospívání nemá ještě docházet k vlastnímu pohlavnímu životu, při němž by mohlo nastat oplodnění dívky. V tom věku není ještě ani mužský, ani ženský organismus tak vyspělý, aby se chlapec měl již stát otcem nebo dívka se měla stát matkou. Ani duševně není ještě mladý člověk plně k tomu dozrálý. Zatím vycházejí neoplodněná vajíčka z dívčího ústrojí naprázdno při t. zv. menstruaci (měsíčním krvácení neboli měsíčkách) také tomu říkáme perioda, protože toto krvácení přichází pravidelně, periodicky každý měsíc.
U chlapců zase od doby dospívání vychází semeno naprázdno při t. zv. polucích, bezděčných nočních výronech semene, nebo při sebeukájení. Semeno obsahuje zmíněné odměšky z předstojné žlázy, vlastní spermie (semínka) a odměšky z váčků semenných. Čerstvě po vyprázdnění je to nestejnorodá hlenovitá tekutina; po nějaké době však zkapalní a stane .se tekutější. Když semeno vyjde v noci do prádla,  vytvoří  mokré  skvrny  (velikosti  dlaně i  Větší), které po zaschnutí činí prádlo v těch  místech jakoby naškrobené; skvrny mívají žlutavý okraj.
Takové bezděčné výrony semene v noci, zvané poluce, jsou přirozený jev u každého dospělého chlapce a muže, který pohlavně nežije. Není,proto třeba nijak se jich bát, ani se za ně stydět. Není to'žádná nemoc, je to jen přirozený jev, pokud ovšem poluce nepřicházejí příliš často. Zpravidla to bývá za 1-2 týdny; někdy řidčeji, někdy častěji. Když však poluce nastávají denně nebo dokonce několikrát za noc, doporučuje se obrátit se na lékaře, aby vhodným lékem omezil předráždění organismu, a tím zabránil jeho zbytečnému oslabování. Ale obvykle uváděné oslabení neplyne jen z polucí. Strach a úzkostné napětí má při tom též důležitou úlohu.
K omezení polucí je žádoucí především  udržovat v čistotě a v suchu předkožkový vak (viz obr. 4). Konečná část pohlavního údu, t. zv.. žalud (říká se též hlavička), je kryta dvojitou kůží, kterou obvykle lze snadno přesunout přes žalud nazpět. Té kůžičce říkáme předkožka, prostora mezi žaludem  a dopředu přehrnutou předkožkou říkáme předkožkový vak. V tomto předkožkovém vaku se tvoří bělavý maz (zvaný smegmaj a snadno se tu drží nečistota, po případě se tam rozkládají zbytky semene a moči. Z toho snadno vznikají v předkožkovém vaku opruzení a záněty. Když jde o záněty lehké, svědí to a ponouká ke všelijakému tření, které končívá pohlavním rozdrážděním. Následek toho mohou být pak také častější 'bezděčné výrony semene v noci, poluce. Při těžších zánětech v předkožkovém vaku nastává mokvání i hnisání a zapálená předkožka bývá' tak bolestivá, že chlapec někdy nemůže ani pořádně chodit; mívá při tom strach, že dostal nějakou pohlavní nemoč.
Je tedy žádoucí udržovat předkožkový vak v čistotě a v suchu. Je třeba přehrnovat předkožku nazpět, ústrojí omýt, opláchn9ut; osušit, a teprve  když je suché, přehrnout předkožku zase dopředu: Takové čištění je důležité zvláště po poluci.
Někdy nelze předkožku bez obtíží přesunovat nazpět. To bývá zvláště tehdy, když je její přední okraj úzký. Někdy je úžení jen mírné, takže to při přehrnování škrtí a je nepříjemné, jindy není přehrnutí  vůbec možné. Takovému jevu říkáme kukla čili fimosa. Pod ní bývá někdy vnitřní list předkožky také ještě ve větším či menším rozsahu . lehce přirostlý k povrchu žaludu.
U mladých chlapců leckdy se při přehrnování předkožky rozšíří i bez zákroku přední její :okraj; ale někdy je nutná operace. Není to velký. zákrok. .V nynější době nedoporučujeme  zv. obřízku,. pří níž se odstraňuje předkožka celá, Obřízku dělají u svých chlapců doposud židé a mohamedáni z náboženských příkazů. U nás se zpravidla operativně uvolní jen přední okraj předkožky, takže v klidu je žalud  předkožkou kryt. Při pozdním  odstranění celé předkožky  nesnášejí  někteří  dospívající  chlapci  a  muži tření šatstva při chůzi o jemnou kůži obnaženého žaludu; dělá jim to bolest.
Někdy si chlapci přehrnou vpředu úzkou předkožku násilně dozadu a nemohou ji pak přehrnout znovu dopředu protože zaškrtila žalud a ten potom zduřel. Říkáme' tornu španělský límec čili parafimosa. Mnohému chlapci nažene taková příhoda mnoho strachu, ale obvykle to lékař zase snadno uvede do pořádku. Jen dlouho neotálet, aby předkožka zatím nezvředovatěla.
   Častá a pravidelná hygienická péče o předkožku je tedy důležitá, aby se  nestupňovala pohlavní dráždivost á po případě častost nočních výronů semene. Dále bývá v tomto směru užitečné nejíst na noc mnoho ostrých a silně kořeněných jídel, protože moč  bývá po nich také ostrá a dráždivá. Také je radno nepít na noc mnoho tekutin, přespříliš teple se nepřikrývat a nespat v trenýrkách. Lůžko má být raději tvrdší. Když mladý muž celý den sedí u práce a krevní proud se mu nadměrně soustřeďuje k pohlavnímu  ústrojí,  které  je při  tom v přílišném  teple;  bývá zdravé a užitečné před spaním se buď proběhnout, nebo alespoň třít rukama nebo ručníkem tělo, paže a nohy, aby se krevní proud odvedl také jinam. Když to všecko nepostačí,  přibrzdí  lékař  časté  poluce, zpravidla  celkem_ rychle, nějakými uklidňujícími léky. Za poluce není také třeba se stydět. Dospívající chlapec , se nemusí bát, že by se matka, až uvidí skvrny od nich : na prostěradle nebo na' nočním prádle,  na něho zlobila nebo se mu pro to'smála. Jde o přirozený jev u každého dospívajícího chlapce nebo muže, který pohlavně nežije.
Někteří chlapci mívají též starost s tím, že jim při pohlavním vzrušení uchází nějaká kapka průhledného lepkavého odměšku z ústi trubice za doprovodných svědivých ,   pocitů. To ještě není vlastní semeno, to jsou jen přípravné
odměšky  ze  žláz  při  přední  trubici  močové.  Nervosní chlapci  mívají  těchto sklovitých  odměšků více,  jako  se také na. př. silněji ,potí než chlapci nervově zdraví.   ....NAHORU

VI.  PORUCHY  DOSPÍVÁNÍ   
Činnost mužských pohlavních žláz, která se začne projevovat přetvářením  těla a výrony semene, i jejich vývoj je podněcován žlázou uloženou asi uprostřed pod mozkem ; říkáme jí podvěsek mozkový neboli hypofysa (viz obr. 5). Je to žláza s vnitřním odměšováním  (sekrecí),  která  nevydává své produkty přímo navenek, ale odevzdává  je  hlavně  do  krve; krví s dostávají k zárodečným žlázám a podněcuji jejich vzrůst i činnost. Stejné produkty podvěsku mozkového, hypofysy,jsou schopny  podněcovat  zárodečné žlázy mužské i ženské. Hypofysa sama je podle novějších výzkumů podřízena Nervovým vlivům z ústředí, která leží v jejím sousedství v  mozku. Je pravděpodobné, že z míst na spodině mozku, uložených za hypofysou, je její činnost až do doby dospívání tlumena, kdežto v době dospívání je to mozková tkáň uložená  před  hypofysou, která uvádí'hypofysu do zvýšené činnosti. Doba dospíváni je však delší, než se obecně myslí. Začíná'již obvykle  po  10.  roce,  u  někoho o něco dříve,  u. jiného pozdě,;i. Dospávání nebývá pak zpravidla ukončeno před 18. rokem, třebaže vlastní pohlavní ústrojí bývá již ve 14 až 15 letech  zhruba  dostavěno .a  počíná  vytvářet  zárodečné buňky. Na začátku'pohlavního dospívání je možno pozorovat obvykle nejdříve růst celého těla do délky. Chlapec roste a sílí, což je též podmíněno hypofysou, jejím růstovým hormonem: Kromě toho v době dospíváni působí hypofysa též na štítnou žlázu a zvyšuje její činnost. Zvláště u dívek bývá nápadné, že štítná žláza (viz obr. 5) vpředu na krku pod ohryzkem  bývá v dospívání zvětšena. Dále účinkuje hypofysa svými hormony též na nadledvinky, jejichž činnost stupňuje. V nadledvinkách jsou u chlapců i u dívek též produkovány hormony mužské i ženské. Ovšem hlavní množství` pohlavních hormonů se vytváří ve vlastních zárodečných žlázách, u chlapců ve varlatech, u dívek ve vaječnících, při čemž z' mužských zárodečných žláz přecházejí do těla hlavně hormony mužské, které přetvářejí celé tělo ve smyslu mužském, ve vaječnících jsou produkovány hlavně. hormony ženské se svým příslušným účinkem. V  době dospívání rostou nejdříve zárodečné žlázy  začínají vytvářet jednak zárodečné buňky  jednak příslušné hormony. Mužské hormony mají potom vliv na vývoj celého ostatního chlapeckého ústrojí, na pohlavní úd i na vnitřní žlázy, hlavně na žlázu předstojnou a na váčky semenné. Kromě  toho však mužské hormony působí  na celé tělo v tom smyslu, že se z těla chlapeckého přetváří na mužské. Přestavuje se hrtan a objevuje se mužský hlas, sílí kostra á svalstvo, zvláště v ramenou, po těle se objevuje mužské ochlupení a konečně také vousy, I pohotovost nervového : v systému se přetváří v mužském smyslu, objevuje se mužská aktivnost, podnikavost, odvaha a průbojnost i různé jiné dobré i špatné mužské vlastnosti. A -také se v době dospívání probouzí živý zájem o dívky a touha přiblížit se jim.  Ale u některých chlapců neprobíhá vývoj v dospívání tak bezvadně, jak bylo popsáno, a dělá -to jim samým i jejich rodičům velké starosti, Někteří chlapci zůstávají i ve vývoji za druhými pozadu. Při nedokonalé výživě a nehygienickém prostředí vídali jsme dřív2 častěji nedokonalý vývoj celkový i pohlavní. Dnes"ní mládež dorůstá.do větší výšky a zdatnosti; také postupně budou asi vzácnější případy, kdy chlapci ještě v 15 nebo v 16 letech  mají pohlavní 'ústrojí jaka malé děti a ani celkově nerostou a nevyspívají jako druzí. V takových případech je dobře poradit se s lékařem. V této době růstu a přetváření organismu je možno různé nedostatky ještě dohonit, a to mnohem snáze než později  až po 20. roce. Ale ,když jinak vývoj celkový i pohlavní postupuje přiměřeně a enom semeno se nedostavuje do nějakých 16 let, není potřebí nijak se tím znepokojovat. U jiných chlapců vznikají starosti z toho,'že se na př. nevyvíjejí v době dospívání jednoznačně mužně. Narůstají jim někdy prsy jako dívkám a jejich formy bývají oblé, třebaže  jinak  se  jejich  chlapecké  ústroji vyvíjí  celkem dobře. V takových případech není třeba mít velký strach, to bývá jenom přechodný jev. V době dospívání totiž začne leckdy v nadledvinkách i v. pohlavních žlázách produkce hormonů obojího druhu (t. . mužských i ženských) 'a jejich poměr není vždy naráz vyvážený. Jindy způsobí starost to  že dospívání přišlo neobvykle brzy. Někdy již ve 4-5 Letech začne se chlapecké ústrojí silněji vyvíjet a obrůstat tmavým ochlupením. Taková záležitost' vyžaduje pečlivého lékařského vyšetření, protože se za tím mohou skrývat různé změny na žlázách š vnitřní sekreci  zvláště změny nádorovité. Někdy to nemusí být nic zlého, Ale dítě je obtěžováno pohlavností dříve, než . z toho má rozum. Za takových okolností potřebuje radu a pomoc svých rodičů v míře mnohem větší než druhé děti. 't   Někdy už od narození není pohlavní vývoj docela v pořádku. Stává e, že nelze ani dobře rozeznat, jde-li o ústrojí y  chlapecké  nebo dívčí. Na štěstí  jsou takové případy velmi vzácné a lékařské uměni může zpravidla dobře napomoci tomu, aby ústrojí bylo jednoznačně chlapecké nebo dívčí, podle ostatního celkového vývoje a zaměřeni. Není tedy důvod ani při takových podstatných poruchách být nešťastný, je však třeba poradit se včas.se zkušenými lékaři a neuzavírat se do ústraní. Někdy je na pohlavním  ústrojí jenom  vyústěni trubice '   močové jinak vyvinuté než normálně. Je někdy pod vrcholem žaludu  jindy až blízko při těle nebo i mezi polovinami šourku  vzácně někde  na horní straně  pohlavního  údu. I v takových případech dovedou plastičtí chirurgové upravit chlapecké ústrojí tak, že neodborník skoro ani nepozná, že původně na něm nebylo všecko v pořádku. U některých chlapců nejsou obě zárodečné žlázy ve vakovitém šourku. Někdy jen ve studené vodě nebo při rozčilení, zvláště úzkostném, vystupují do tříselních kanálů, jindy trvale jedna nebo obě žlázy nejsou dole v šourku. Někdy jsou skryty až v dutině břišní, jindy jsou hmatány někde v tříselném kanále nebo se tam prozrazují občasnou bolestí. Když nejsou v šourku, nemohou se v době dospívání dobře vyvíjet, zvláště se nemůže dobře vyvinout tvorba spermií. Takoví muži také sice mívají od doby dospívání semeno, někdy dokonce i více než druzí muži, ale jeho hodnota pro plodnost nebývá při oboustranně skrytých varlatech žádná  při jednostranném zadržení varlete bývá obvykle podstatněji snížena. Proto je důležité dopomoci varlatům do správné polohy. Někdy varlata v průběhu dětství a dospívání sama ještě sestoupnou. Ale když se tak nestane do 10 let, bývá dobře napomoci tomu lékařsky. Nejdříve zpravidla zkoušíme pomoci hormony, a když se to nedaří, pomůžeme operativně. Nejde o zákrok ani velký, ani nebezpečný. ....NAHORU

 

VII. SEBEUKÁJENÍ

V  době dospíváni začne tvorba semene, které obvykle čas od času vychází ven. Mnoho chlapců nečeká, až poluce přijde, a sami si vyprazdňují nastřádané semeno. říkáme tomu sebeukájení nebo onanie. Také snad někdy uslyšíte název masturbace nebo ipsace.
Je to u dospívajících chlapců celkem častý jev. Někteří na sebeukájení přijdou sami, jiní se tomu naučí od kamarádů. Někteří jsou překvapeni, když při hraní s pohlavním ústrojím začne z něho najednou něco vystřikovat, a leckdy dostanou z toho strach. Jindy přímo slýchají od starších lidí, že sebeukájení může mít vážné následky pro jejich zdraví. Zvláště v dřívějších dobách se mnoho mluvilo a psalo o následcích onanie. Naproti tomu kamarádi leckdy zase tvrdí, že to vůbec nic není a že ty následky byly vymyšleny, aby se m1adí lidé báli a nedělali to. Jak je to tedy doopravdy?
Sebeukájení není to pravé uplatněni pohlavních orgánů. K pravému uplatnění dochází hlavně, jak jsme si již řekli, při soužití muže a ženy, které má pro rozvíjeni nejpříznivější podmínky v manželství. Vy se zatím pro život a pro manželství teprve připravujete; u vás nejsou ještě podmínky pro opravdové uplatnění pohlavního ústrojí. Jde zatím hlavně o to, abyste je; nepoškodili.
Sebeukájení je zbytečné hraní s pohlavními orgány, ale nemá pro zdraví tak hrozné následky, o jakých se kdysi psávalo. Je to vlastně zlozvyk. Je v tom něco příjemného, a proto se to dělá. Není to však nic užitečného. Odvrací to pozornost od práce, učení a vzdělávání, ubírá to čas, kterého člověk ve vašem věku nemá nazbyt, má-li z něho něco být; a ubírá vám to síly, zvláště když se to dělá často. A nakonec to nepřináší zpravidla tolik uspokojení, kolik člověk očekával. Vyprázdnění mužských odměšků ulevit někdy tělu, jako když se vyprázdní moč z přeplněného měchýře. Ovšem  kdybyste se o vyprázdnění sami nestarali, vyjde vám semeno v noci polucí. Nebojte se polucí a nevybíjejte se onanisticky, abyste poluci předešli.
Uspokojení z onanie je neúplné. Je to jen uvolnění tělesného napětí. Mladým chlapcům to někdy z počátku stačí. Ale ponenáhlu cítí, že to neuspokojilo všechny přirozené potřeby. K  pohlavnosti patří především  výběrové a sbližovací pochody, které u člověka znamenají zamilování, citové připoutání a hezké společné prožitky, které teprve dávají opravdovou.bohatost citovou. Sebeukájení je citově chudé; spíše city jen uráží. Je mnoho.chlapců, kteří při zamilování zanechali onanie, protože snižovala jejich hodnotu ve vlastních očích. Je také dosti časté, že po onanistickém vybití cítí chlapec nespokojenost se sebou samým a se svoji slabou vůlí, která podléhá okamžitým choutkám a poživačným touhám po ukojení způsobem, o němž bylo možno již častěji se přesvědčit, že nemá opravdovou cenu.
Je pravda, v sebeukájení je kus opojení, podobného stavu,  jako  když  se  někdo  napije  alkoholického  nápoje  a chvíli se pak cítí dobře, nakonec si však vyčítá, proč to vůbec pil, když mu to nepomohlo dokázat víc; naopak to strhlo na nějakou dobu jeho výkonnost a spokojenost.
U  některých chlapců se stane sebeukájení zlozvykem, i někdy i velmi .náruživě pěstovaným. Jsou takoví, že se vybíjejí i několikrát za den. Při tom ovšem utrácejí mnoho sil a ztrácejí mnoho drahocenného času v době, kdy by byli schopni při dobrém využití svých sil jít ve vývoji tělesném i duševním rychle kupředu. Při takové intensitě je tento zlozvyk nejen neužitečný, ale přímo škodlivý.
Když si blíže povšimneme, kdo je náchylný k takové  v onanistické náruživosti, vidíme, že jsou to především samotářští chlapci, kteří se  mnoho neúčastni společné práce a zábavy s druhými, ale spíše se zabývají sebou samými, hrají si se svým tělem, se svými představami i se svým chlapeckým ústrojím. Jestliže proti nim tvrdě vystoupíme a jejich zlozvyk odkryjeme před druhými chlapci; tím spíše se stáhnou do samoty, protože se budou před  druhými za  sebeukájení stydět; někteří je  však budou potom provozovat tajněji.
Proto se snažte takové chlapce spíše připoutat  mezi sebe do kolektivu, do účasti při společných hrách, sportu, zábavách a práci, aby neměli tolik času a příležitosti hrát si se sebou samými. Naučte je radosti z úspěchu a z překonávání překážek i z výsledků kolektivní činnosti; i tomu; že společná a s někým sdílená radost je dvojnásobnou radostí.
Život v kolektivu způsobuje odvrat od sebeukájení a spíše vede k užitečné činnosti. Také životospráva může odpomáhat od tohoto zlozvyku. Jestliže chlapec sedí celý den u práce nebo po případě mnoho hodin leží na břiše nad knihou, pak se jeho chlapecké ústrojí nadmíru překrvuje a stává se dráždivým. Proto je třeba vystřídávat jednostranné zaměstnání rekreací v pohybu na čerstvém vzduchu, sportem, tělesným cvičením nebo tělesnou prací či  alespoň  procházkami  a  proběhnutím.  Důležitá  bývá ovšem i hygiena předkožky   je třeba udržovat předkožkový vak v čistotě a v suchu, jak už o tom byla zmínka. Konečně je také důležité starat se o dostatečný spánek, protože unavený nervový systém se dá tíže ovládat. Když tyto prostředky dostatečně nepomáhají, může lékař umožnit odvyknuti uklidňujícími léky.
Náruživé  sebeukájení  nemusí  však  být  záležitostí  jenom tělesnou, nemusí se týkat jen přímého hraní s pohlavním ústrojím.  Je  dost takových  chlapců  a mladých mužů, kteří se o ničem tak rádi nebaví jako o věcech, které je mohou pohlavně rozdražďovat, nebo se podobnými , podněty zabývají ve svých fantasiích, při četbě, prohlížení obrázků a pod. Také za těchto okolností docházívá k  dlouhodobému  pohlavnímu  rozdražďování,  které  vysiluje nervový systém a kazí možnost opravdově se soustředit na nějakou práci a pořádně ji dělat. Není tedy takové utápění ve vydražďujících řečech a představách o mnoho lepší než náruživé sebeukájení tělesné. Je tedy důležité,'aby se mladý člověk zapojil do kolektivu a aby kolektiv mladých lidí  měl dobrý kulturní program a hodnotnou náplň svých podniků a zábav. Návštěva biografů, divadel, koncertů, vhodná četba, debaty, živý styk s přírodou, turistika a sport umožňují odvrat od neužitečného zabývání se vydražďujícími představami a  osvěží mozkovou tkáň,  unavenou někdy příliš  jednostrannou činností. Také všelijaké koníčky, jako je filatelie, různé druhy sběratelství vůbec, hra v šachy a pod., mohou cele upoutat mladé lidi a odvracet je od nadměrného zabývá'ní se pohlavností.
Někdy  je  sebeukájení vzájemné.  Zase jde  zpravidla ó skupinky chlapců, kteří nemají nic pořádného na starosti a od vzájemného vydražďování řečmi přecházejí někdy i k vzájemnému vydražďování tělesnému. Zpravidla to nemá v sobě více nebezpečí a následků než vlastní sebeukájení. Jen výjimečně se stává vzájemné vydražďování a ukájení významnějším, když takoví mladí muži nemají normální  zájem  o  dívky  a  mladé  ženy,  ale  jsou  Spiše poutáni a ve vzrušení uváděni osobami mužskými. Takovým mužům říkáme homosexuální.
Homosexuální  muži  se  zpravidla  nejraději  vzrušují  a vydražďují v blízkosti mladých chlapců, i takových, kteří nemají podobné záliby, kteří mají normální zájem o dívky. Homosexuální muži se hledí vetřít do jejich přízně a hledí si je získat, aby v jejich přítomnosti mohli prožívat své sexuální vzrušení. Dávají jim bonbony, cigarety a peníze, umožňují jim návštěvu biografů i sportu, někdy jim též pomáhají v učení a zdánlivě obětavě se jim věnují. Ale ponenáhlu začnou na ně sahat. Nedejte se zneužívat homosexuálními muži!  Netajte se před rodiči s tím, že se někdo o to pokoušel. Hleďte zabránit, aby nebyli zneužíváni ani jiní mladí lidé! Rodiče nebo i jiné osoby ve vašem okolí, k nimž můžete mít opravdovou důvěru,jistě vám v tom pomohou, Homosexualita je trestná, zvláště když  jsou  zneužíváni  mladiství.  To homosexuální  muži dobře vědí, a proto vám nedá mnoho práce zbavit se jich, když se proti nim ohradíte a když je nebudete krýt před bezpečnostními orgány.
Nikdo  nemá právo rušivě zasahovat do vaší  přípravy pro život. ....NAHORU

 

VIII.  DOBRODRUSTVÍ  SE  ŽENAMI A  POHLAVNÍ  NEMOCI
Ani vy sami byste , si neměli vyhlídky do života kazit. Chci vás upozornit na jedno velké nebezpečí; na nebezpečí, které. plyne ze všelijakých dobrodružství se ženami. v     Mládí neznamená ještě vlastní život, ale přípravu k němu. Je to doba velkých plánů a také smělých dobrodružství. Taková dobrodružství jsou zpravidla vysoká hra, kde cil není často takového významu pro život, aby to rozumově zváženo stálo za to vystavovat se nebezpečí s tím spojenému. Ale mladí lidé se mu leckdy rádi vystavují, jednak že někam musí vyústit jejich přebytečná energie, když není ještě plně zapražena do úkolů životních nebo do tělesných cvičení, j2dnak vidí v tom určité hrdinství; kterým se rádi ukazují. Dobře rozlišujte a nedejte se svádět řečmi a příkladem některých  kamarádů k úpadkovému  hrdinství,  nedůstojnému  pokrokového  člověka. Nedejte  se  svádět  úpadkovou  literaturou, čtěte knihy 0  opravdových hrdinech socialistické společnosti!
Leckterý  mladý muž  se  chlubí  před  druhými také svými dobrodružstvími se ženami a dívkami, někdy i se ženami nevalné pověsti. Zdůvodňuje to také tím, že dospělý  muž to potřebuje, aby byl zdráv. To není správný důvod.             '
Mladým  dospívajícím  mužům  zdrženlivost  od  pohlavního vydražďování a ukájení neškodí. Když se svou tělesnou pohlavností nezabývají, mnoho je to zpravidla neobtěžuje; a když se jejich pohlavní orgány doopravdy naplní, samy se též mohou vyprázdnit, zvláště ve spánku polucí, jak bylo dříve vysvětleno, ' Potom se zase dostaví klid a vyrovnaná pohoda.
Ale pro někoho bývají řeči a příklady kamarádů svůdné;'neodolá a jde to zkusit také. Často však bývá velmi zklamán. Očekával mnohem  více,  než mu dobrodružství přineslo.  Zvláště po stránce citové vyzní taková dobrodružství chudě. Ale nejhorší na tom je, že různá dobrodružství se všelijakými ženami končívají pohlavním  onemocněním. Někdy, i když se to stává jen výjimečně, stačí k tomu líbání, aby se přenesla nákaza.
Pohlavní onemocnění jsou onemocnění nakažlivá, přenášená zvláštními zárodky. Tyto zárodky nejsou zpravidla schopny udržet se dlouho na živu mimo lidské tělo. Už při zaschnuti narážlivých odměšků obvykle hynou. Proto zpravidla  nehrozí  nákaza  těmito  nemocemi  při  běžném styku lidí mezi sebou nebo při zacházení se společnými předměty, ani na př. s jídelním příborem a sklenicí v restauraci, ale nebezpečný  může být přímý tělesný styk. Jde hlavně o dvě pohlavní nemoci. O kapavku čili go. norrhoeu a o příjici čili syfilis. Dále k nim počrtáme nákazu bičíkovcem poševním, která u mužů probíhá téměř bez příznaků,jen jako nepatrný výtok; pro ženy má však význam podstatnější. Kapavku způsobují drobounké -mikroby, které vypadají jako dvě půlky kávového zrna, přiložené k sobě rovnou stranou (obr. 6).  Jsou  přítomny v ohromném  množství v kapavčitém hnisu a jsou schopny vyvolat silné hnisání na citlivé sliznici, v pohlavním ústrojí mužském v trubici močové, u ženy také v pochvě a v nejdolejší části dělohy. Kromě toho se kapavka může přenést též do oka zavinit tam těžké hnisání. V začátcích, t. j. asi od 5. dne po nákaze, projevuje se tedy kapavka hnisavým výtokem z postižených orgánů. Přec tím předcházívá už páleni a řezání v trubici. Když se kapavka neléčí, zanese se dále a způsobí  ,onemocnění  i  vnitřního  pohlavního ústrojí, po případě  i  orgánů  vzdálených,  jako  kloubů  nebo  srdce. Kromě přímého přenesení od nakažené osoby je možné také se nakazit na záchodě, když člověk přijde svým pohlavním ústrojím do styku s čerstvým hnisem, kterým nakažená osoba záchod potřísnila. Dbejte tedy také o pečlivou čistotu  na záchodě.  Nepoužívejte  ani  znečištěných ručníků.
Dnes se dá kapavka velmi dobře léčit po vynalezeni penicilinu a nových chemických léků, kterým říkáme sulfonamidy. Za krátkou dobu může být v podstatě vyléčena, ale je ovšem ještě třeba delší doby, než lékař nabude jistoty že pacien je opravdu zdráv. Musíme si také přiznat. že se po každé nepovede oněmi novými léky naráz pohlavní nemoc skutečně vyléčit. Setkáváme se také s ojedinělými případy, kdy i nejlepší léky selžou a onemocnění může potom trvat hodně dlouho, obtížně se léčit a zavinit všelijaké škody. Nebuďte  tedy lehkomyslní  a  nemyslete si; že taková kapavka vůbec nic není  a že  se všecko obratem spraví. Nebezpečnějším a obtížněji léčitelným onemocněním je příjice neboli syfilis. Jejími  původci  jsou drobouncí  živočichové, kteří vypadají jako jemná vývrtka (obr. 7). Říkáme jim spirochety. Spirochety jsou pohyblivé a zavrtávají se do tkáně  když byly přeneseny do nějaké ranky. Jsou  velmi  záludné ·  onemocnění  se  projeví  obvykle  za 2-3 týdny jako tuhé zduření, které celkem nebolí a ani mnoho ha povrchu nehnisá, takže v tomto období, kdy je nazýváme tvrdý vřed, bývá zanedbáno: Když se léčba nezačne ihned, pomalu se vřed zvětšuje a začnou se zduřovat nejbližší  mízní  uzliny;  po nákaze  na  pohlavním  ústrojí uzliny v tříslech. Ale postižený zase zpravidla nepociťuje žádné zvláštní bolesti. Tak se stává, že lidé počáteční, onemocnění zanedbají a přijdou s nim k lékaři, až se jim asi za  3  měsíce  po  nákaze objeví vyrážky po celém těle i v ústech. Onemocnění se stalo celkovým. Tehdy vycházejí  syfilitické  zárodky  v hojném  počtu  i  z  úst a  při líbání je možná nákaza, když se nakažlivina vetře do nějaké ranky, na příklad na puklém rtu. Do neporušené kůže zpravidla sama nevnikne. Jak už jsem uvedl, nejsou nádoby a jídelní příbor v restauraci v tomto směru nebezpečné,  ani  když  počítáme  s  běžnou  čistotou  v  restauracích. Ale oslintaná špička na cigaretu, hudební nástroj přitlačený na puklý ret nebo sklenice může nákazu přenést, když se příslušný předmět podává přímo od úst k ústům. Když ani dále není syfilis léčena nebo je léčena jen nepořádně, může i po desítiletích způsobit vážná onemocnění nejrůznějších vnitřních orgánů, srdce,'velkých tepen, jater, ledvin, mozku, míchy; kostí a pod. Také se může přenést před narozením  na dítě, které se v těle matčině vyji, ale nákaza je zde možná jen od matky. Po třetím   roce syfilitického onemocnění zpravidla přestávají být pacienti pro své okolí nebezpečím, i když mají dále v sobě syfilitické onemocnění;  to může do budoucna ublížit už jen jim. Také syfilis se dá dnes dobře léčit a vyléčit, i když poněkud obtížněji než kapavka. Je to zvláště penicilin, salvarsan a vizmutové léky, které umožní zdolat začáteční onemocnění během několika týdnů: Ale v pozdějších stadiích trvá .léčení řadu měsíců i let, než lékař nabude jistoty, že je onemocnění zdoláno. Z toho plyne: nebýt lehkomyslný a nevydávat se do nebezpečí nákazy! Leckdy alkohol utlumí vědomí a kritičnost a člověk se potom spíše dopouští nepředložených činů. . Velká část pohlavních nemocí byla získána právě v alkoholickém opojení. A když už došlo k nebezpečnému styku nebo se něco objevilo po podezřelém styku, nesmí se dlouho otálet a je třeba obrátit se na zkušeného lékaře ve středisku, aby rozpoznal, oč vlastně jde, a brzy začal léčení. Čím dříve se začne, tím dříve a bezpečněji bývá nemoc vyléčena.   '
Někdy  se  stává,  že  se  na pohlavním  ústrojí objeví ,  i velmi  brzy po  podezřelém  styku něco podobného, ale přece jiného než pohlavní nákaza. Nejsou vzácné výtoky i ze všelijaké jiné nečistoty nebo z prochlazeni, které bývají považovány za kapavku. Nebo se může objevit i na pohlavním  ústrojí  opar,  který  naznamená  nic více,  než opar na ústech, jemuž se lidově říká' škvarky. Opar může vypadat velmi zle, ač při tom nejde o žádné vážné onemocnění. Rozhodnout, oč vlastně jde, může jen zkušený lékař. Svěřte se mu s důvěrou a ve všem ho poslouchejte, co vám nařídí. A dokavad vás nepropustí z léčeni, ne"buďte lehkomyslní, mohlo by se vám to zle vyplatit. Zákon stíhá jako těžké ublížení na těle, když někdo lehkomyslně přenese nákazu na někoho jiného. Jste-li opravdu zdrávi po  přestálém  onemocněni,  to  nemůžete  rozhodnout  sami, může tak učinit teprve lékař po důkladném pozorování a zkouškách. Někdy lékař už pacienta propustí s tím, že je zdráv. Ale pacient se ještě po léta nemůže zbavit myšlenky, že by mohl ublížit někomu, koho má rád, své manželce nebo svým dětem. Vědomi toho, že byl pohlavně nemocen, kazí mu  manželské  štěstí.  Pamatujte  na  to;  abyste  si  svojí lehkomyslností nenarušili vyhlídku na Šťastný život. ....NAHORU

 

IX.  PŘEDASNÉ  SEXUÁLNÍ SOUŽTÍ
Mnohý z vás se zamiluje. Jedna dívka ho cele upoutá, v její blízkosti požívá nejkrásnější chvíle, ostatní ženy pro něho ztratí význam. Jen s ní a  pro ni chce žít. Pro ni je schopen všechno udělat i změnit se tak, jak jí by se líbilo.  V  její přítomnosti je celý svět krásný, v její přítomnosti nikdy není unaven a nic mu nepřipadá těžké. Je pln chuti a elánu do života a spřádá si smělé plány do budoucna.
V tom je kus zdravého probuzení k životu, které sluší mladému  člověku  a  dává  mu  schopnost v životě  něco dokázat. Zatím se však mladý _muž do života teprve připravuje. A jako se ještě zcela plně nezapojuje v zaměstnání a v životě veřejném, ták by bylo také předčasné začínat už plný život s tou, do níž se zamiloval.
Dospávání je jedním z nejdůležitějších období v lidském životě. Jak se  člověk na život připraví,  takový jej na- konec bude mít, přistoupí-li k tomu příznivé společenské podmínky.  V  naší  lidově  demokr8tické  republice  mají mladí lidé tak velké možnosti uplatnit se, jak tomu dosud nikdy nebylo. Nikdo není omezen v možnostech vzdělávat  se  a  vycvičit se  podle  svých  schopností.  Ale  doba k tomu, abychom se naučili všemu, čemu bychom se naučit chtěli, je omezena. Musí se tedy využít období vyspívání, kdy mladý člověk je schopen chápat vše bystřeji a dostat se kupředu rychleji než kdykoliv jindy.
Je rmutné vystřihat se všeho, co by člověka oslabovalo a bralo mu chuť a odvahu uskutečňovat i velké a smělé plány. Opravdová láska může tu být vzpruhou. Ale jestliže se mladý člověk začne příliš starat jen o svůj osobní vztah k té, kterou  má rád, může začít zanedbávat i své běžné povinnosti. Leckdy stráví u své dívky příliš mnoho času a nedostane se již k tomu, aby se ve volném  čase nebo  v zaměstnání  dále vzdělával,  cvičil  a pracoval ve, věcech, které zvyšují jeho hodnotu proti těm, kdo jen jakž  takž konají své nejnutnější povinnosti. Když, při tom nejde kupředu, ztrácí své sebevědomí a ztrácí i na hod
notě v očích své dívky. Cítí, že ona již ho nemá tak ráda, a hledí ji zpravidla svými naléhavými otázkami přinutit, aby mu svou lásku neustále dotvrzovala. A když se tak neděje, je mnohdy zlý a žárlivý, někdy nešťastný až i zoufalý.
Při tom si takový mladý muž neuvědomuje, že vlastně  ` '   uklouzl s  té dobré cesty, kterou původně nastoupil;  že upustil od toho, co ho dělalo velkým  v očích jeho dívky, co vzbudilo její zájem a obdiv. A přece. láska se nejlépe udržuje tím, čím byla probuzena, a nelze ji vynutit. Nezapomínejte na to, že imponovat může jenom takový mladý  muž, který je v životě na vzestupu, od něhož se dá něco očekávat, který se nebojí  života a jeho těžkosti.
Jistě není na škodu, když se mladí lidé, kteří se mají rádi, občas vidí, vyměňují si své názory, spolu sportují nebo pracují  jako kolegové v zaměstnání; když si jdou spolu zatančit, jdou do přírody, do divadla, na koncert, do schůze a pod. Ale'jde o to, aby  se  nezanedbávalo to hlavní, to je, aby ve své přepravě pro život šli kupředu. Někdy je  toho  tance  a  jiných zábav příliš mnoho, že začnou selhávat pracovně. Jindy se začnou lidí vzdalovat a v ústraní se oddávají sami sobě a svému vzrušení. Pomalu ztrácejí zájem o život kolem sebe a začnou leckdy zanedbávat své povinnosti. Myslí čím dále, tím více jen. navzájem na sebe a na příjemnosti v blízkosti toho druhého a ty tam jsou nejen velké plány, ale ani nejnutnějším povinnostem se neudělá .zadost. Takový mladí lidé nemají mysl soustředěnu na to, nač by potřebovali, zvláště ne tehdy, když se ve starostech o sebe navzájem ani .pořádně nevyspi. Tak dovede láska člověka také ničit. Jde tu ovšem o lásku. výlučnou, individualistickou, která jde jen za vlastními zájmy a cíli, zříká se zájmů á cílů společnosti a nakonec ztrácí svůj společenský smysl.
Zvláště je tomu tak tehdy, dospěje-li se ve vztazích k nějaké dívce dále, než by v tomto období života byl6 vhodné. Nesmíme si zapírat, že někteří mladí zamilovaní lidé žijí už také jako manželé. To ovšem může mít své přirozené následky. Nežádoucímu početí nelze vždycky jen tak zabránit, zvláště když jde o zcela mladé lidi.
Leckdy je mezi mladými lidmi rozšířen ten názor, že početi nemůže nastat přímo před měsíčky nebo po nich. Je pravda, že vajíčko se uvolňuje v těle ženy nejspíše asi 15 dnů před tím, než se objeví měsíční krvácení, a že tehdy nejspíše může nastat jeho oplodnění. Ale když byly tyto jevy vědecky blíže sledovány, ukázalo se, že zvláště u mladých dívek není takový výpočet spolehlivý. Je možné, že po zvláště silném vzrušení vyjde vajíčko i v jinou dobu a může být oplodněno a že se měsíčky potom už nedostaví. Jindy hledí mladí lidé předejít nežádoucímu početí tim, že se snaží zabránit,  aby se  semeno nedostalo do ženina  ústrojí.  Ale  jsou  známy  takové  případy,  zvláště u  mladých dívek, kdy se semeno dostalo jen na povrch ženského  ústrojí,  a  přece  došlo  k  početí.  Spermie  se vlastní silou dostaly dále, na konec až k vajíčku. Někdy při  tom  nebylo  ani  porušeno  panenství.  Jindy se  hledí různými opatřeními zvláště gumovými ochrannými prostředky zabránit tomu, aby semeno nemohlo vniknout do ženské dělohy. Ale ani tyto prostředky nebývají vždy zcela spolehlivé, zvláště v rukou velmi mladých lidí:
Nemáme tedy zcela bezpečné prostředky, jimiž bychom zabránili  nežádoucímu  početí  u  mladých  lidí,  kteří  se předčasně pouštějí do života, jako by to bylo již v manželství. I když nehledíme k tomu, že takový způsob života spotřebuje mnoho jejích sil, kterých by mohli a měli jinak využít ke své přípravě do života, naskýtá se otázka: je to zdravé a vhodné, aby už tak mladí lidé měli děti?
Již dříve jsem vyložil,  že  dívčí organismus bývá sice schopen oplodnění již kolem 14. roku, ale teprve kolem 18. roku že plně dozrává. Když před touto dobou dojde k početí, nejde to k duhu:.ani mladé matce, ani dítěti, ba často je to přímo ohrožuje.
Ale také u chlapců příliš časný začátek plného sexuálního  života a jeho  přirozené  následky  zasáhnou  leckdy velmi výrazně do jejich životních plánů. Starosti o dítě, které má přijít na svět, zatlačí do pozadí všechny ostatní plány, zvláště plány na delší a rozsáhlejší přípravu do života. Takový mladý muž musí brzy vydělávat na rodinu, což mnohdy podtrhne jeho vzestup.
Někdy se mladí lidé snaží vyřešit situaci tím, že si dívka,  I která se má stát matkou, »dá pomoci<. Hledá někoho, kdo by přerušil její těhotenství. Mezi svědomitými a zkušenými lékaři sotva někoho podobného najde. Ti vědí, že veškeré zásahy do těhotenství mohou  mít vážné následky. Dnes již nejde při tom tak často 0 ohroženi života ženy, jako tomu bylo dříve, ale ani takové příhody nejsou. zcela vyloučeny. Ale leckdy se mladé ženy po přerušeném těhotenství v mladých letech i bez zjevného onemocnění  stávají  do budoucna neplodnými, nemohou  mít děti. To na ně zpravidla pak. po celý život těžce doléhá, když se nemohou dožít mateřského štěstí. Byly by namnoze ochotny podstoupit sebetěžší a sebenebezpečnější operace, jen kdyby mohly mít dítě.
Když zkušený lékař zná tyto věci, nebylo by ani třeba zákona, který pod  přísnými.tresty zakazuje přerušovat těhotenství bez řádných zdravotních důvodů. Musíme však přiznat, že se stále ještě najdou méně zkušení  a málo svědomití lidé, kteří přes přísná ustanoveni zákona přece  jen  pokoutně provádějí   často za velikou  odměnu  přerušeni těhotenství. Nesvědomitost a neodbornost takových lidí bývá velmi nebezpečná pro zdraví i život mladé ženy.
Z toho, co jsem uvedl, je patrno, že dospěli lidé mají své důvody pro to, aby varovali mladé lidi před předčasným pohlavním životem. Následky mohou být tak závažné; že jim to může život doopravdy pokazit. Rozebral jsem podrobněji tyto věci, abyste sami mohli o tom,uvažovat a konečně i odpovědně rozhodovat, jak si život zařídíte. ....NAHORU

 

X.  ZDRŽENLIVOST  MLADÝM LIDEM  NEŠKODÍ
Jak to tedy zařídit v té době dospávání? Jak projít tímto kritickým obdobím, aby z něho mladý muž vyšel pln síly a svěžesti, dobře připraven a s chutí i, s oprávněnými nadějemi do života?
Velký  sovětský  pedagog  Makarenko  dává nám na  to skvělou odpověď: Pohlavní výchova musí být právě výchovou lásky, to je velikého a hlubokého citu k ženě, citu zkrášleného společným životem, společnými snahami a nadějemi.« Je dobře v době dospívání dát uzrát ušlechtilým citům,  mezi něž patří láska,  ale  o  tělesnou pohlavnost není třeba mnoho se starat. Naopak, čím méně je tato složka zúčastněna a čím méně sil mladého člověka spotřebuje,tím lépe pro něho
  Zdrženlivost mladým  mužům  neškodí.. Pohlavní  pud  . není nic takového, jako je potřeba jídla, pití nebo vzduchu, bez nichž by člověk zahynul. Jestliže se však nestará o pohlavní vydražďování a vybíjení, může sexuální funkce po léta spát, aniž se něco pokazí nebo je to organismu  na  újmu.  Organismus  sám  si  občas  dopomůže k vyprázdněni nastřádaných odměšků, nejčastěji ve spánku; a jeho rovnováha není při tom nijak porušena. Jestliže se však mladý muž rád a často vydražďuje a brání se jen konečnému vybití, trpivá vystupňovaným podrážděním. To není opravdová zdrženlivost, ani když jde třebas jen o rozdražďování řečmi a představami.
Máme-li však žít pohlavně zdrženlivě, usnadní nám to přiměřená životospráva. Když mladý člověk při zaměstnání stále sedí á ve volném čase dále pak sedí při četbě nebo při ní leží na břiše, pak se jeho mužské ústrojí, jak jsem se již o tom zmínil, nadmíru překrvuje a žlázy se nadbytečně naplňují odměšky. Za takových okolností se pohlavní  zdrženlivost  stává  obtížnou.  Snáze  se  probouzejí sexuální  fantasie  a více  to nutká,  aby se člověk svým pohlavním  ústrojím  zabýval. Také alkohol v  nejrůznějších formách  zvyšuje  pohlavní  dráždivost, zvláště  koncentrované alkoholy, jako jsou likéry; ale též víno, zvláště šumivé, mívá stejný vliv, celkem méně tu působí pivo. Ale ani  pivo není pro  mladý organismus  nejzdravějším nápojem, zvláště když se ho vypije více. Ruší činnost nejvyšších center mozku, takže výkon nebývá pak jakostní, zvláště když jde o duševní práci a o nutnost dobře se ovládat. Právě proto také alkohol tím, že omezuje schopnost ovládat se a přitom zvyšuje pohlavní dráždivost, snadno navozuje náladu ke všelijakému nočnímu hýření a sexuálním  dobrodružstvím, která  mívají své  neblahé  následky. Člověk, který už něco vypil, zpravidla pak neví, kdy má přestat, a druhý den a po případě i dny následující trpí jeho pracovní výkon i schopnost soustředit se na něco užitečného. K účinkům alkoholu mnohdy ještě přistoupí rozdráždění pohlavní, které pro sebe spotřebuje také kus nervové energie a odvede pozornost od  užitečné práce.
Na dobré životosprávě  tedy mnoho záleží. K ní patří především  přiměřené  zatížení  organismu  prací  a  jinou společenskou činností, vystřídávané  dostatečným  spánkem, a .přiměřená výživa. Nedostatky ve výživě v době dospívání, kdy tělo rychle roste a dobudovává se, projevují se mnohem více než v pozdějších obdobích života. Nedávné statistiky, zvláště Proškovy, ukázaly, jak se vliv poválečné  lepší výživy projevil větším vzrůstem  a zvýšenou zdatností naší mládeže. Čeho je v době dospívání zvláště třeba, je dostatek bílkovin, vitaminů minerálních solí, zvláště s vápníkem a s fosforem na stavbu kosti. Sladkosti a nadbytek pečiva z bílé mouky nemají takový význam pro vývoj k mužnosti, jako má tmavý chléb, luštěniny, rýže, maso, mléko, vajíčka, zeleniny a ovoce. Zvláště zeleniny; ovoce a mléko se nesmějí zanedbávat a rovněž ani mléčné produkty, jako je tvaroh, sýry  a máslo. Vejce je třeba jíst s  mírou; to se týká také jídel ostrých a silně kořeněných. Kyselosti a silné kořenění také' totiž zvyšují  pohlavní  dráždivost,  nám  však jde především o klid v pohlavních orgánech. Zásadou také musí být nepřekrmovat se a nepěstovat poživačnost ani v jídle, ani v jiných směrech. Postačí skrovná a prostá výživa, jen když je dostatečně všestranná. Nezapomínejte, že nejsme živi proto, abychom jedli a pili, ale že jíst a pít máme proto, abychom mohli žít a něco vykonat. Tedy jídlo a pití mají být jen prostředkem k životu, 'a ne jeho cílem. Jistě máte před sebou cíle mnohem vyšší.    
O  spánku  lze  říci,  že  bez  něho  nemůže   být  člověk opravdu svěží a že nemůže mít opravdovou chuť do života. Ve spánku se mozkové buňky vzpamatovávají k nové činnosti. Je třeba, aby spánku bylo dost a aby byl do'
statečně hluboký a klidný, má-li přinést opravdové osvěžení. Mladý člověk potřebuje průměrně 8-10 hodin spánku. Je-li však spánku příliš mnoho nebo následuje-li po něm povalování na lůžku, nebývá to k ničemu dobrému. Leckdy bývá pak člověk zlenivělý nebo se zbytečně pohlavně vydražďuje. Také příliš měkké lůžko a příliš teplé přikrývání nebývá nejužitečnější; někdy stupňuje pohlavní dráždivost, jak již byla zmínka ve stati o polucích. Je třeba do spánku vcházet s klidem; někdy nebývá na škodu -před  pánkem  se  projít  nebo  třít  dlaněmi  či  ručníkem končetiny a tělo, aby se krevní proud stejnoměrně po něm rozložil. Ráno se má bez dlouhého otálení vstát a umýt se chladnější vodou, aby probuzení bylo lepší. Na některý  citlivý  nervový systém  dělá  dobře  horká voda a po ní po případě krátký studený náraz. Vůbec nebývá na škodu trochu otužování přílišná změkčilost a poživačnost nevedou k opravdové mužnosti.
Spánek ovšem  skutečně chutná teprve po opravdovém výkonu. Je důležité, aby organismus· byl každý den přiměřeně zatěžován. Nicnedělání je zpravidla provázeno špatnou náladou a nespokojeností. Jen společensky hodnotný j pracovní výkon dává uspokojení a sebevědomí. Jde o to
`každý den něco užitečného udělat a každý den se dostat o kousek dále. Práce ovšem bývá někdy příliš jednostranná,  takže leckdy zatěžuje jenom určité skupiny svalové a jen některé části mozku. Člověk se nejlépe cítí tehdy, když není jednostranně zatížen jeho' organismus  ani jeho nervový systém. Tomu napomáhá rekreace jak tělesná, tak i duševní.                 .
K  tělesné rekreaci patři nejrůznější druhý tělesných cvičení a pohybu na čerstvém vzduchu, jak se o to starají zvláště  dobrovolné  sportovní  organizace. Je  však možno vystačit i s pravidelným proběhnutím nebo s ostřejší procházkou na čerstvém vzduchu. Ovšem sport a různé závodění má zároveň tu přednost, že  je mládež provozuje s větším zájmem a že se při tom intensivněji stupňuje  tělesná  výkonnost.  Ale  rozhodně  se  nesmi na  př. lyžařit tak, aby se člověk vyčerpal za sobotu 8 neděli do té  míry, že by pak skoro celý týden za nic nestál. Sport má být především  rekreaci, která  by vyrovnala jednostranné  a  nedostatečné  zatížení  organismu  při  práci  a umožnila zprvu pocit příjemné celkové únavy i dobrý spánek a  druhý  den  pocit opravdové  svěžesti. Organismus nemá  být  ani  neodtížen,  ani  přetížen.  Pak  je  člověku ,opravdu  dobře  a  nemá  vedlejší  chuti  a  choutky,  ani sexuální. Jistě jste slyšeli o výstřelcích zahálčivé »zlaté mládeže.  Lékaři  by vám mohli též říci  o  tom,  jak se vyčerpaní lidé změní ve svém chování i v sexuálním životě. Také  duševní rekreace  má  především  přinést dobrou vnitřní vyrovnanost a svěžest. Při jednostranném zatížení pozornosti v práci a při starostech s tím spojených přijde nervovému systému vhod, přesune-li se pozornost do jiných  oblasti  lidské činnosti. Tedy kousek zábavy -a života v příjemném  dobrém  kolektivu,  kde se zapomene na denní starosti, nebo trochu styku s přírodou, četba, divadlo, hudba  nebo  film  umožní  odpočinek  přetíženým ' částem  mozku a určité urovnání nervových pochodů. Ale zase to má být především rekreace, a ne nové zatížení nebo přetížení, které by mělo za následek, že by mladý člověk byl potom ve svém zaměstnání a při svých povinnostech do té míry unaven, že by na ně nestačil. Mladí lidé na to často zapomínají  a četbou do noci si narušují nervový 'systém.  Je-li  nervová  soustava  oslabena,  nelze ovšem  počítat se schopností dobře se ovládat vůbec, ani ne v pohlavních záležitostech.
Z toho všeho je patrno, že celková dobrá hygiena poslouží výborně  i  v  sexuálním  směru v tom smyslu,  že organismus  není zbytečně  dráždivý  a.že, mladý  člověk je  schopen  dobře  se  ovládat.  Potom  pohlavní  zdrženlivost nedělá obtíže.
Je nutné postupně se stát pánem  svých  myšlenek a svého jednání v každém  směru. Proto je také nezbytné vzdělávat se á dospět k světovému názoru, který by člověku ukazoval pravé hodnoty v životě a ve společenském dění. A je třeba učit se uskutečňovat to, co je podle vašeho přesvědčení správné.....NAHORU

 

XI. ZÁVĚR
 
Doba dospávání je dobou přípravy pro život. Podle přípravy  zpravidla 'pak  skutečný  život také  vypadá. Pracujte k tomu, aby něco znamenal a přinesl mnoho hodnotného  lidské  společnosti i vám samým.  Buďte opravdovými muži, kteří něco dokáží ve službách národa a socialistické společnosti! Pak budete něco znamenat i pro . mladou ženu, která by se vám líbila. A s ní společně budete  moci  žít skutečně krásný, Šťastný a plodný život.

Prof. pr Josef Hynie DOSPÍVATE V MUŽE
Vydalo Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha N, Sokolská 31 Šéfredaktor: Doc. MUDr Zdeněk Macek Odpovědný redaktor: Eliška Šindlerová   Technický redaktor: Oldřich  Neubert Korektor:  Milada Braumová K sazbě: 6. I. 1955 K 2isku: 9. 4. 1956-D-565212 Vyšlo v květnu 1956 Vydání l. Náklad: 30 000  Stran: 60 Vyobrazení: 7 PAP: 1,25 AA: 3,05 VA: 3,20 Vytiskly a knihařsky zpracovaly Středočeské . tiskárny, n. p., Praha N, Hálkova 2, ze sazby písmem petit ..' Brno Z na papíru 7208, 70 X 100, 80 g 301 08 31 39.636/55/SV3 601 9'%
Cen kart. výtisku Kčs 2,15